Ipinaskil ni: diwa81 | Oktubre 12, 2009

Global Warming


Global Warming
11 Oktubre 09

Global warming. Sigurado, ito na naman ang mauusong kataga matapos ang magkasunod na bagyong puminsala sa maraming bahagi ng Pilipinas. Matagal ko na sanang balak magsulat tungkol dito. Lagi lang kasing abala sa trabaho.

Nais ko lang magbahagi ng ilang opinyon ko sa usaping ito. Pero hindi na ako pupunta sa maraming teknikal na usapin tungkol dito. Mas magtutuon pa ako sa ekonomya at politika sa likod ng isyu.

Unang punto, ang pinakaunang debate pa tungkol sa global warming: totoo ba o hindi? Ang sagot ko dito, MA at PA, o malay ko at paki ko.

Malay ko, kasi wala pa talagang malalim na pag-aaral kaugnay ng mga nangyayari sa mundo, o ang tinatawag na “climate change.” Marami nang datos na lumalabas, pero ang lahat ng iyon ay maituturing pa lang talaga na paunang pangangalap ng impormasyon. Tandaan na ang pinag-uusapan dito ay ang kalikasan, ang buong sistema ng mundo na napakaliit pa ng porsyento na napag-aaralan ng sangkatauhan at marami pang bagay na hindi pa natutuklasan o naiintindihan. Kaya sa ganito kakomplikadong sistema, kulang pa talaga ang ilang taon pa lang ng pananaliksik, sa kabila ng makabagong teknolohiya. Ito ang nasabi ko na rin sa blog ni teo sa kapirasong kritika. Na kahit mga eksperto ang tanungin, wala pa talagang tiyak na makakapagsabi na ang mga nangyayari ngayong likas na sakuna ay epekto na ng “climate change.”

At pakialam ko. Hindi nito ibig sabihin na wala akong pakialam sa “climate change” o sa kalikasan sa kabuuan. Sino ba naman ang hindi makikialam, matapos ang dalawang magkasunod na bagyo na puminsala sa maraming lugar sa Pilipinas. Kahit naman siguro ang isang tao na walang pakialam sa mundo, kapag nakita na niya ang rumaragasang tubig na may kasamang putik, malalaking bato, troso at iba pa, kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, magkakaroon ng pakialam sa kalikasan.

Ang punto ko dito ay hindi ganoon kalaki ang usapin, kung totoo ba o hindi ang “global warming” dahil habang nagdedebate dito, sa aktwal, marami nang namamatay sa mga likas na sakuna. Lalo na sa bansang tulad ng Pilipinas na halos maubos ang mga letra sa alpabeto natin taun-taon, dahil sa dami ng bagyong dumadaan dito. At nangyayari ito, may global warming man o wala.

Pangalawa, ang ekonomya sa likod ng usapin. Ito ang madalas na hindi natatalakay sa napakaraming dokyumentari, pelikula at iba pa na lumabas kaugnay ng global warming, ang pangunahing sanhi o salik na nagdulot ng napakalaki at napakalawak na pagkasira ng kalikasan.

Sa partikular, ang US ang pinakamalaking pinagmumulan ng polusyon na nagdudulot ng pag-init ng mundo. Sa kabuuan, ang mga malalaking imperyalistang bansa ang pangunahing mga sanhi ng pagkasira ng kalikasan. At mauugat pa rin ang bagay na ito mula sa kapitalistang moda ng produksyon.

Sa kapitalistang moda ng produksyon, ang tanging nagpapatakbo sa mga kapitalista ay ang paghahangad ng pinakamalaking tubo na maaaring mapiga nila. Kaya bilang resulta rin, wala silang pakialam sa magiging epekto nito sa kalikasan lalo na kung makakatipid sila sa gastos dahil dito at hindi naman sila ang kagyat na maapektuhan.

Sa indibidwal na mga pabrika sa mayayamang bansa, totoo na napakaepisyente ng operasyon nito. Pero kapag ang kabuuang lipunan na ang isasaalang-alang, napakagulo na ng buong sistema. Sa ideyal, dapat gumana ang kapitalistang sistema sa isang napakahigpit na pormula. At kaunting paglayo lamang sa pormulang ito, nagugulo na ang buong paggana nito. At sa aktwal, ganito nga ang nangyayari.
Kaugnay ng mga epekto nito sa kalikasan, ganito rin ang kalagayan. Napakaunlad na sana ng teknolohiya ng mga imperyalistang bansa para mabawasan ang masamang epekto ng mga pabrika sa kalikasan. Pero dahil ang hangad ay ang magkamal ng mas malaking tubo, ang ginagawang hakbang dito ay hanggang sa limitasyon lang na itinatakda ng batas. At dahil ang mga imperyalista rin naman ang may hawak ng batas, kadalasan minimal lamang ang proteksyon ng batas para sa kalikasan.

Mas malala pa ang kundisyon sa mga bansang malakolonya. Hindi lang nila kontrolado ang batas dito, kundi mas wala pa silang pakialam sa magiging pinsala sa kalikasan dahil hindi naman sila ang kagyat na apektado nito. Kaya halimbawa sa Pilipinas, walang habas ang pamumutol nila ng puno na hindi napapalitan; buu-buong bundok ang pinapatag para mamina ang mga mineral, iniiwan dito ang sandamukal na nakakalasong kemikal na ilang insidente na ang nangyaring pag-agos nito sa mga ilog; sagad hanggang sa ilalim ng dagat ang pangingisda, kahit sa mga pangitlugan; dito rin ang pataniman nila ng maraming puno na nakakasira ng lupa; at kung anu-ano pang operasyon nila dito na sumira sa napakayaman sanang kalikasan ng Pilipinas.

Ang dahilan kung bakit hindi ito malalimang tinatalakay kaugnay ng “global warming” ay dahil sa politika sa likod ng usapin.

Pansinin na kahit mga imperyalistang bansa ay nakikisakay din sa isyu ng “global warming,” minsan nga mas maingay pa. Sa mga palabas na lang sa telebisyon, marami na ang mga palabas kaugnay nito at nauuso na ito. Pero dahil nga panig ito ng imperyalista, natural na panig sa kanila ang magiging paliwanag. Kaya hindi sila ang naituturong pangunahing salarin sa pagkasira ng mundo, kundi ang sangkatauhan mismo bilang kabuuan. Kasi tayo rin namang lahat ang dahilan kung bakit nasisira ang kapaligiran, kasi kung saan-saan nagtatapon ng basura na napakarami araw-araw, kasi dahil sa estilo ng pamumuhay ng lahat.

Sa madaling sabi, ginagawa nilang panlahatan ang isyung ito. Lahat tayo, bilang isang kolektiba, ang dahilan ng pagkasira, kahit pa ang buong sangkatauhang pinag-uusapan dito ay nahahati-hati pa sa mga uri, na may iba’t ibang papel sa produksyon.

Kaya sa dulo, ang inilalako nilang solusyon: huwag magtapon ng basura kung saan-saan, bawasan ang paggamit ng plastic, magtipid ng kuryente, magtipid ng gasolina, magbago ng estilo ng pamumuhay, at kung anu-ano pa.

Bagamat totoo naman ang mga bagay na ito at dapat namang gawin, hindi naman nito sinasagot ang pangunahing sanhi ng pagkasira ng kalikasan. At kahit magawa ang mga ito, hindi ito makakasapat sa idinudulot na pagkasira ng operasyon ng mga kapitalista.

Ang isang hinala ko dito, kaya naman kahit mga imperyalista ay dinadala ang isyu ng “global warming” ay dahil kumbinyente para sa kanila ang isyung ito. Dahil nga panlahatan, madali nilang pagtakpan ang papel nila. At sa isang banda, madali nilang naililihis ang galit ng masang anakpawis laban sa pandaigdigang sistemang kapitalismo sa kabuuuan, at laban sa lokal na mga naghaharing reaksyunaryong sistema sa mga partikular na bansa, at ipinapaling ito sa takot na magunaw ang mundo at mamatay ang lahat ng tao. At sa kabilang banda naman, maaari pa nilang ipanawagan ang pagkakaisa ng buong sangkatauhan para labanan ang “global warming,” sa ilalim syempre ng kasalukuyang pandaigdigang sistema.

Ang panghuling bahagi, at pinakamagalaga, ano ang magiging solusyon sa “global warming”? Isa pa rin ito sa dahilan sa sagot ko kanina na PA.

Dahil sa pagtukoy sa pangunahing sanhi, ang pangunahing magiging solusyon dito ay ang paggapi sa pangunahing sanhi na ito, ang paggapi sa imperyalismo. Ang prosesong ito ay dadaan sa napakahabang panahon bago makamit. At matapos makamit ito, hindi pa talaga ito ang magiging solusyon sa “global warming” o sa pagkasira sa kalikasan, kundi doon pa lamang tayo makakapagsimula para maharap ito ng makabuluhan. Totoo namang panlahatan ang usaping ito, nakakaapekto sa lahat, kaya lahat ay magiging bahagi ng solusyon. Pero magiging posible lamang ito kapag nakamit na ang pagkakapantay-pantay ng sangkatauhan, kapag nakapasok na tayo sa pangalawang kabanata ng kasaysayan ng tao bilang kabuuan, o sa ibang salita, kapag ganap na tayong nakalaya, ang sangkatauhan.

Sa buong prosesong ito, hindi pa malulutas ang “global warming,” maaari pa ngang lumala ang epekto nito. Dahil kahit gaano kalaki ang pinsalang idinudulot ng mga likas na sakuna, hindi pa rin nito makukubabawan ang mas malaking kontradiksyon na umiiral sa tao, ang kontradiksyon ng tao sa tao. Ang totoo, ang lahat ng duduluhin ng pag-iral ng tao ay ang mapangibabawan ang kontradiksyon nito laban sa kalikasan, ang makamit ang mga pangangailangan nito para mabuhay. Pero dahil dumating na tayo ngayon sa yugtong ito ng kasaysayan ng sangkatauhan, nagiging napakalaking hadlang ang kontradiksyon ng tao sa tao mismo, para maharap nito ang kontradiksyon sa kalikasan. At para epektibo at makabuluhang maharap ang huli, kailangan muna nating tapusin ang una.

Matapos lamang niyon, magiging posible ang sinasabing pagkakaisa ng sangkatauhan hindi na lamang para labanan ang pagkasira ng kalikasan, kundi ang ayusin na mismo ang kalikasan para sa mas masagana at patuloy na buhay ng tao.

Kahit sa kasalukuyan, ang tinatayang epekto ng pagbabago sa mundo ay sa loob ng 100 taon o higit pa. Maaari pa itong magbago, dahil ang tantos ng pagbabago mismo ay nagbabago. Isang katiyakan ko lang sa sarili ko, hindi pa ganoon katalino ang tao para mapatay nito ang sarili. Ilang milyong taon na ang tanda ng mundo, siguradong hindi pa ito bigla-biglang mamamatay sa loob lamang ng ilang taon o siglo. Sabi ko nga sa blog ni teo, ang problema sa “climate change,” talaga namang nagbabago ang climate. Kung tutuusin, noong bata pa ang mundo, mas masahol pa ang kalagayan sa ibabaw ng mundo, pero naging mainam pa rin ang kundisyon dito para mapahintulutan ang buhay ng mga organismo. Marami nang naging malaking pagbabago sa mundo, ang isa na dito ang sinasabing biglang paglamig ng mundo na pumatay sa mga dinosaur. Pero nagpatuloy pa rin ang buhay. Magkaroon man ng ganoon ulit na kalaking pagbabago, mas malaki pa rin ang tyansa ng tao na mabuhay dahil sa mas mataas na kaalaman sa syensya at teknolohiya.

Napakalaki ng nagiging pinsala ng likas na sakuna, pero hindi nito nababago ang kasaysayan ng mga lipunan. At sa huling pagsusuri, dahil ang magiging solusyon lang din naman sa problema ng “global warming” ay ang ipagpatuloy ang pakikibaka ng masang anakpawis laban sa pagsasamantala at pang-aapi, mas malaking atensyon dapat ang inilalaan natin dito. Ang isyu ng “global warming” ay sekundaryo lamang dito.

Isang praktikal na problemang nakita ko dito, minsan pumunta kami sa mga magsasaka at nagpalabas ng tungkol sa “global warming.” Ang resulta, una, hindi nila naintindihan ang palabas dahil masyadong malamin ang mga tinatalakay. Pangalawa, hindi nila tuwirang maiugnay ito sa panguhing problema nila, ang kawalan ng lupa.

Isa pang problema dito, kapag pinatampok ang isyu ng “global warming,” para maggapi halimbawa ang imperyalismo dito sa Pilipinas, matapos magapi ang kontrol nila, kailangang itayo ang ekonomya. Isa sa napakahalagang salik dito ang industriyalisasyon. Pero sa aktwal, kakailanganin nating magsimula sa wala at magpupundar pa lang ng mga bagong industriya. Dahil dito, dagdag pa ang magiging panggigipit ng mga imperyalista, masisimula tayo sa mababang kalidad pa ng teknolohiya, na siguradong mag-aambag din sa polusyon. Magiging pinakamatindi ito sa mga unang taon ng pagbabangon ng bansa.

Pero lahat ng ito ay kailangang gawin kahit pa sasalungat ito sa panawagan ngayon na magbawas ng mga gas na dumadagdag sa pag-init ng mundo.

Kaya ako, sa opinyon ko lang naman, ang dapat pinag-uusapan natin ay hindi ang “climate change,” kundi ang “social change.” Magkaroon man ulit ng Ondoy, Pepeng, o ang mga nauna pang sila Reming, Winnie, Milenyo, at iba pa, mas mahaharap na natin ang mga ito at mas madaling mapangingibabawan ang mga epekto.

Advertisements

Responses

  1. Sa Amerika:. . John:Whats? Pinoy TV???. . Peter: I dont know, but do you know TFC???. . John: Of Course mate!!! It is the best network Worldwide!!!!….. visit http://goo.gl/HNBgn to watch pinoy tv shows


Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

Mga Kategoriya

%d bloggers like this: